لیست فروشگاه های حضوری آی تی سیتی

دفتر خدمات

مجتمع کامپیوتر پایتخت برج آ طبقه هفتم واحد ۷۰۴

شعبه اول (فروشگاه مرکزی)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۳ (فروشگاه مرکزی آی تی سیتی جزیره)

شعبه دوم (فروشگاه آی تی سیتی)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۰۳

شعبه سوم

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۰۳

شعبه چهارم (فروشگاه مرکز ایسوس)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۵۵ - ۵۶

شعبه پنجم(فروشگاه پاکچین)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۵۲ 

شعبه ششم فروشگاه (ویژن)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه دوم واحد 215

شعبه هفتم( فروشگاه رسا)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد 176

شعبه هشتم( نمایندگی رسمی لنوو)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۰ 

شعبه نهم( نمایندگی رسمی لنوو)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۲۰

شعبه دهم(فروشگاه ایما)

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد ۱۱۷ - ۱۱۸ 

شعبه یازدهم

مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۱۴

شعبه دوازدهم

مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۵۰

شعبه سیزدهم

مرکز کامپیوتر ایران طبقه همکف واحد ۴۴۹

شعبه چهاردهم

بازار کامپیوتر رضا واحد ۴۵

شعبه پانزدهم

ساری خیابان فرهنگ کوی توکل پاساژ پوژن شماره ۱۱۳

شعبه شانزدهم

بازار کامپیوتر رضا طبقه همکف پلاک 19

شعبه هفدهم

مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه اول واحد 168 (فروشگاه نوین)

شعبه هجدهم

مرکز کامپیوتر ایران طبقه دوم واحد 212

ایمیل:  admin@itcity.ir
تلفن: 021-45639